Arbetet med att se över kommunens lokaler i det så kallade lokalprojektet har varit en lång process där många varit inblandade. Under kommunstyrelsens sammanträde 7 december fattades beslut om rambudgeten för projektet.

– Det här är ett väldigt viktigt beslut för Vadstena kommun. Vi har en fantastisk verksamhet i förskolor och skolor, men nu är det dags att utveckla lär- och arbetsmiljöerna för framtiden, berättar kommundirektör Tommy Nilsson

Rambudgeten beskriver de investering som behöver göras i både nybyggda lokaler men också ombyggnad av befintliga lokaler. Huvuddelen av investeringarna sker i regi av det nybildade dotterbolaget Vadstena kommunfastigheter AB, och de investeringar kommunen behöver göra rör bland annat inventarier, utrustning, detaljplanearbeten, fjärrvärme och trafikplanering.

Budget för kommunens investeringar är satta till 1 060 000 kronor för 2017, 5 845 000 kronor 2018 och 2 500 000 kronor 2019.

14 december kommer ärendet upp i kommunfullmäktige för beslut, och kommunstyrelsen föreslår även att deras budgetram ska utökas med 300 000 kronor så att en lokalstrateg kan anställas.

Nästa steg i processen är att projektgruppen kommer att starta upp lokalprojektet på nytt och redovisa projektplan till kommunstyrelsen i februari 2017.