Ännu en gång visar SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) öppna jämförelser att Vadstenas grundskolor ligger i toppklass när det gäller kunskapsresultat.

I Öppna jämförelser – Grundskola 2016 (läsåret 2015/16) beskriver SKL elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom ett antal nyckeltal. Rapporten är den andra för grundskolan i år och innehåller också resultatet av en av Sveriges största elevenkäter som besvaras av elever i årskurs 5 och årskurs 8.

Temat för årets Öppna jämförelser är skolutveckling där rapporten lyfter fram vad som kännetecknar framgångsrik skolutveckling. Syftet med öppna jämförelser är att ge politiker, tjänstemän och skolledare ett underlag för att fördjupa analysen om skolans resultat och diskutera åtgärder för förbättring. På så vis kan rapporten användas som ett verktyg för att systematiskt styra verksamheten mot en högre kvalitet.

De nationella resultaten visar glädjande att elevernas genomsnittliga meritvärde förbättras och att andelen elever som når godkända betyg i matematik ökar. Vadstena kommun hamnar på en 13: e plats i det sammanvägda resultatet för kommunala skolor.

– Som förväntat så ligger vi högt även i år enligt den rapport som kom idag. Våra rektorer och lärare gör ett fantastiskt arbete. Skolutvecklingsarbete som pågår i Vadstena där alla parter; politiker, förvaltning, rektorer och pedagoger ingår är långsiktig. Framgången är delad samsyn och att vi håller i och ut, berättar kultur- och utbildningschef Kristina Lohman.

Läs hela rapporten ”Öppna jämförelser – Grundskolan”